NOSALE - MYYJÄN HOIVAPALVELUT

Myynnin tukipalvelut ja -koulutukset

työntekijän hyvinvointi ja viihtyvyys

edellä. 

100% HYÖTYTAKUULLA!

NOSALE - MYYJÄN HOIVAPALVELUT

Myynnin tukipalvelut ja -koulutukset

myyjän hyvinvointi ja viihtyvyys 

edellä.

100% HYÖTYTAKUULLA!

 

Yritys

NoSa­le tar­jo­aa myyn­nin tuki­pal­ve­lui­ta ja -kou­lu­tuk­sia myy­jil­le alas­ta riip­pu­mat­ta. 

Haluam­me olla muka­na ja suun­nan­näyt­tä­jä­nä muu­tok­ses­sa, jos­sa myy­mis­tä kam­me­taan posi­tii­vi­sem­paan suun­taan. Työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mi­nen ja viih­ty­mi­nen töis­sä on ensiar­voi­sen tär­ke­ää, kun puhu­taan myyn­ti­työs­tä.

Myyn­ti on yri­tyk­sen eli­neh­to, jon­ka varaan koko lii­ke­toi­min­ta raken­tuu. Myy­jien kou­lut­ta­mi­nen, sään­nöl­li­nen huol­ta­mi­nen ja kout­saa­mi­nen on avai­na­se­mas­sa menes­ty­vän yri­tyk­sen resep­tis­sä.

Nosa­le halu­aa olla osa arvok­kai­den ja menes­ty­vien orga­ni­saa­tioi­den resep­tiä.

Palvelut

NoSa­le tar­jo­aa myyn­nin tuki­pal­ve­lui­ta ja -kou­lu­tuk­sia. Asia­kas­han­kin­ta, myyn­ti, asia­kas­suh­tei­den yllä­pi­to ja jäl­ki­mark­ki­noin­ti kulut­ta­ja­myyn­nis­sä (B to C) ovat NoS­alen eri­tyis­osaa­mi­sa­luei­ta.   

NoSa­le -päi­vä on täy­del­li­nen paket­ti niil­le, joil­la on myyn­ti­tii­mi tai suu­rem­pi myyn­tior­ga­ni­saa­tio ja jot­ka kai­paa­vat uusia näkö­kul­mia ja pot­kua myyn­tiin.

NoSa­le -jak­so sopii täy­del­li­ses­ti niil­le, jot­ka kai­paa pidem­piai­kais­ta one­too­ne tai tii­mi kout­saus­ta ja spar­raus­ta. NoSa­le -jak­sol­la seu­ra­taan myy­jien kehit­ty­mis­tä ja anne­taan avai­mia pit­kä­jän­tei­seen menes­ty­mi­seen myyn­ti­työs­sä.

Pal­ve­lu­pa­ke­tit toteu­te­taan aina tar­peen mukaan, pil­ke sil­mä­kul­mas­sa ja oikeal­la asen­teel­la. 

Nyt tar­joam­me myös NoSa­le -myyn­nin eet­ti­set sään­nöt kurs­sia (2h). (Kysy lisää)

 

 

 

NoSale -päivä

  • Teho­kas 2-6h NoSa­le -päi­vä
  • Tehos­te­taan toi­min­taa uusil­la NoSa­le -näkö­kul­mil­la - läh­tö­koh­ta­na myy­jien työ­viih­ty­vyys ja -hyvin­voin­ti
  • Kehi­te­tään tar­pei­den mukaan asia­kas­han­kin­taa, myyn­tiä, asia­kas­suh­tei­den huol­ta­mis­ta sekä jäl­ki­mark­ki­noin­tia
  • NoSa­le -päi­vän sisäl­tö rää­tä­löi­dään ryh­mä­koon ja osal­lis­tu­jien roo­lien mukaan
  • Voi­daan jär­jes­tää yri­tyk­sen omis­sa tilois­sa tai niin, että hoi­dam­me tilat ja syö­mi­set
  • TAVOI­TE: Lisä­tä myyn­tiä - Lisä­tä myy­jien pysy­vyyt­tä ja jak­sa­mis­ta - Saa­da myy­jät ajat­te­le­maan NoSa­les­ti
  • HYÖ­TY­TA­KUU: Jos kou­lu­tuk­ses­ta ei ole hyö­tyä, jäte­tään las­ku kir­joit­ta­mat­ta. (Kysy lisää)

 

 

Referenssit

Sami Kemell

0443776172

Eero Inke­roi­nen

0442308499

 

Mika Rai­ta­nen 

0400483901

Jere­mias Pel­to­kor­pi

0400 821 223

Topias Sivula

NoS­alen perus­ta­ja ja myyn­ti­val­men­ta­ja.

Olen toi­mi­nut vii­mei­set kah­dek­san vuot­ta asia­kas­han­kin­nan ja myyn­nin paris­sa. Minul­la on tuo­re näke­mys myyn­tiin ja osaan ottaa huo­mioon sekä myy­jien että yri­tyk­sen tar­peet.

Tuo­re ja pit­kä koke­muk­se­ni myyn­nis­tä aut­taa minua tun­nis­ta­maan myyn­nin haas­teet ja löy­tä­mään nii­hin rat­kai­su­ja. NoS­alen kou­lu­tuk­siin osal­lis­tu­vat myy­jät saa­vat apua juu­ri nii­hin asioi­hin, jot­ka ovat heil­le tär­kei­tä työs­sään. Haluan aut­taa myy­jiä jak­sa­maan työs­sä, min­kä kaut­ta myös myyn­ti­lu­vut saa­daan nousuun.  

Uskon, että tule­vai­suu­des­sa myy­jien työ­viih­ty­vyys ja -hyvin­voin­ti tule­vat enti­ses­tään koros­tu­maan menes­ty­vis­sä orga­ni­saa­tiois­sa. 

NoSa­le tar­jo­aa pal­ve­lui­ta kai­kil­le aktii­vis­ta myyn­tiä teke­vil­le yri­tyk­sil­le. 

Ota yhteyt­tä, niin kat­so­taan miten pys­ty­tään tei­tä jee­saa­maan! Meil­lä on annet­ta­vaa myös teil­le! 

Topias Sivu­la

045 203 1899

topias.sivula@nosale.fi

Kysy lisää tai pyydä tarjous, olemme yhteydessä mahdollisimman pian!

Ota yhteyttä

045 203 1899

topias.sivula@nosale.fi

© NoSa­le

Koti­si­vut yri­tyk­sel­le: helpotkotisivut.fi